Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (se precizează şi acest act normativ, după caz) edu-lab.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

  • Principii ale prelucrării datelor cu caracter personal Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;
  • Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate. Scopul colectării datelor este facturarea şi livrarea produselor comandate online şi comunicarea de informaţii despre site şi produse. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată (persoana de la care se colectează datele), servicii de curierat, precum şi în scopuri de marketing direct;
  • Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de munca şi în fisa postului o clauza de confidenţialitate; Consimţământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate în Legea nr. 677/2001 şi alte date prevăzute de acte normative;
  • Informarea: Persoana este informată de către intreprindere care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
  • Stocarea: Datele cu caracter personal se stochează timp de 3 ani de la prima cumpărare. Totodată, persoana vizată are dreptul să solicite ştergerea datelor personale, stocată printr-o cerere scrisă, datată şi semnată la edu-lab.ro, Oradea, Strada Cardinal Iuliu Hossu 17/A De asemenea, refuzul persoanei vizate, de prelucrarea a datelor personale, va duce la încetarea oricăror prelucrări de date cu caracter personal;
  • Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
  • Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată de soluţii antivirus actualizate permanent.

Drepturile persoanei vizate dreptul de a obţine de la edu-lab.ro, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de edu-lab.ro; dreptul de a obţine de la edu-lab.ro, la cerere şi în mod gratuit rectificarea sau actualizarea în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare; dreptul de a obţine de la edu-lab.ro, la cerere şi în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001; dreptul de a obţine de la edu-lab.ro, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform pct. 2) sau 3), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat; dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză; dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

Securitatea datelor cu caracter personal edu-lab.ro certifică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal edu-lab.ro utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa: Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Str. Olari, nr. 32, Sector 2, Bucureşti Telefon: (021) 252.58.88 Fax: (021) 252.57.57

Web: www.dataprotection.ro E-mail: anspdcp@dataprotection.ro Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.